อากาศแล้ง..ปลวกบุกกินพืชผลเกษตร

|Comments are Off
หน้าแล้งปีนี้นอกจากจะทำความเสียหายให้กับพืชผลทางการเกษตรแล้ว ยังส่งผลให้อาหารในธรรมชาติมีน้อยลง พวกปลวกจึงอพยพเข้ามาหากินในไร่มันที่ตกค้างอยู่ในแปลงปลูกเป็นจำนวนมาก ยิ่งกระตุ้นให้ปลวกเข้ามากัดกินได้มากขึ้น ซึ่งเราสามารถสังเกตต้นมันสำปะหลังที่ถูกปลวกทำลายได้จาก ต้นจะมีการล้มเอี...