กำจัดปลวก

ปลวกคืออะไร

|Comments are Off
ปลวกมีหลายชนิดเช่น ปลวกดิน,ปลวกไม้,และปลวกใต้ดิน ปลวกใต้ดินสร้างความเสียหายให้แก่อาคารบ้านเรือนเป็นอย่างมาก ปลวกใต้ดินจะสร้างอุโมงค์ดินหรือทางเดินไปตามทิศทางต่างๆจนพบอาหารของมันหรือเดินใต้ดินพื้นบ้านเข้าสู่อาคารบ้านเรือนของคุณนั่นเอง โดยอาศัยรอยแต...